.
Mẫu Đơn  PayPal về email:
  thuquy.vietditru@gmail.com


  Chi phiếu gửi về:
  Hoanh Ton
  6879 Amherst St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  *Thông tin LSQ: Bộ phận Thị thực Định cư giới hạn giờ mở cửa buổi chiều trong tháng 12/2017.

  Từ nay đến hết tháng 12, Bộ phận Thị thực Định cư sẽ chỉ mở cửa làm việc buổi chiều các ngày 12, 18, 19, 21, 26 và 28. Các đương đơn đã phỏng vấn và nhận được giấy xanh Lãnh Sự Quán yêu cầu bổ túc hồ sơ có thể đến nộp giấy tờ từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày nêu trên. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ trở lại lịch làm việc buổi chiều như thường lệ vào tháng Một, từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày làm việc trong tuần, không kể thứ Tư và ngày lễ, trừ khi chúng tôi có thông báo khác.


  Image
  Image
  Image


  I-130
  Điền mẫu I-130  I-864
  Điền mẫu I-864
  Điền mẫu I-864A  DS-261
  Điền mẫu DS-261  DS-260
  0. Introduction
  1. Sign In - Đăng nhập
  2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
  3. Personal Information 1
  4. Personal Information 2
  5. Present and Previous Address Info
  6. Mailing and Permanent Address Info
  7. Family Information - Parents
  8. Family Information - Spouse
  9. Family Information - Previous Spouse
  10. Family Information - Children
  11. Previous U.S Travel Information
  12. Work/Education/Training Info
  13. Previous Work/Education/Training
  14. Additional Work/Education/Training
  15. Petitioner Information
  16. Medical and Health Information
  17. Criminal Information
  18. Security Information 1
  19. Security Information 2
  20. Immigration Law Violations Info 1,2
  21. Miscellaneous Information 1
  22. Miscellaneous Information 2
  23. Social Security Number Information
  24. Review Personal, Address and Phone Info
  25. Review Family Information
  26. Review Previous U.S Travel Information
  27. Review Work/Education/Training Information
  28. Review Petitioner Information
  29. Review Security and Background Information
  30. Review Social Security Number Information
  31. Sign and Submit
  32. DS-260 Confirmation - Xác nhận  DS-160
  0. Introduction
  1. Getting Start
  2. Application Information
  3. Personal Information 1
  4. Personal Information 2
  5. Address and Phone Information
  6. Passport Information
  7. Travel Information
  8. Travel Companions Information
  9. Previous U.S.Travel Information
  10. U.S.Point Of Contact Information
  11. Family Information - Relatives
  12. Family Information - Spouse
  14. Family Information - Fiancé/Fiancée
  15. Family Information - Former Spouse
  16. Family Information - Children
  17. Work/Education/Training Info
  18. More Work/Education/Training Info
  19. Security and Background - Part 1
  20. Security and Background - Part 2
  21. Security and Background - Part 3
  22. Security and Background - Part 4
  23. Security and Background - Part 5
  24. Upload Photo & Confirm Photo
  25. Review Address/Phone/Passport
  26. Review Travel Information
  27. Review Family Information
  28. Review Work/Education/Training Info
  29. Review Security/Background Info
  30. Review Location Information
  31. Sign and Submit DS-160
  32. Confirmation DS-160 Form
  33. Email DS-160 Confirmation
  34. Session Timed Out  Updated Apr 22, 2017